AAU logo
Åbningsevent for Center for Digitalt Understøttet Undervisning

Åbningsevent for Center for Digitalt Understøttet Undervisning

Åbningen af Aalborg Universitets nye Kompetencecenter for Digitalt Understøttet Læring (CDUL) fejres den 21. marts. På dagen vil prorektor og andre centrale interessenter markere åbningen af kompetencecenteret med oplæg og taler. Man vil bl.a. kunne høre oplæg fra professor Thomas Ryberg, der i sit daglige virke arbejder med e-læring i E-Learning Lab på Institut for Kommunikation og Psykologi samt Anette Kolmos, professor ved UNESCO Center for Problem Based Learning. Oplægsholderne vil fortælle om potentialet i digitalt understøttet læring og fremtidens PBL i en digital verden.

Lagt online: 07.03.2019

PBL DIGITAL

Det nye kompetencecenter skal medvirke til udmøntningen af digitaliseringsstrategiens spor for Uddannelse og problembaseret læring – i daglig tale PBL Digital. I praksis betyder dette, at Kompetencecentret for Digitalt Understøttet læring i samarbejde med centrale aktører skal udvikle og vedligeholde de bedst mulige rammer for digital understøttelse af PBL. Dette sker med fokus på de studerendes digitale læringsmiljø og på udvikling af stærke undervisningskompetencer inden for digitalt understøttet læring. Kompetencecentret skal dels understøtte den løbende udvikling af digitalt understøttede læringsformer, særligt inden for PBL, dels assistere undervisere i realiseringen af disse læringsformer.

KOMPETENCEUDVIKLING MED UDGANGSPUNKT I LOKAL FORANKRING OG FORSKNING

Kompetencecentret skal bistå med teknisk og pædagogisk-didaktisk rådgivning på tværs af alle universitetets fakulteter. Derfor vil der blive ansat lokale digitale læringskonsulenter på fakulteterne, der i det daglige skal sikre en tæt kontakt og kompetent rådgivning til universitetets undervisere. TECH har allerede ansat deres digitale læringskonsulent, som startede 1. januar. Kompetencecentret skal have tæt kobling til relevante forskningsmiljøer på AAU, således at den nyeste viden om digitalt understøttet læring omsættes til praksis og dermed kan skabe værdi for både undervisere og studerende.

ADRESSE

Aalborg: Rendsburggade 14, lokale 1.307 (auditoriet) 
København: A.C. Meyers Vænge 15, lokale 2.1.005 (via videokonference) 
Esbjerg: Niels Bohrs Vej 8, lokale B107 (via videokonference) 

KONTAKT

Projektkoordinator Sofia Bak Simonsen,
Kompetencecenter for Digitalt Understøttet Læring (CDUL), Aalborg Universitet, cdul.aau.dk
Tlf.: 9940 8884 eller e-mail: sbs@learning.aau.dk

TILMELDING

Klik her for tilmelding.


ENGLISH
OPENING EVENT OF COMPETENCE CENTER FOR DIGITALLY SUPPORTED LEARNING 
DESCRIPTION 

The opening of Aalborg University's new Competence Center for Digitally Supported Learning (CDUL) is taking place on March 21st. During the event pro-rector and other central figures will mark the opening of the Competence Center with presentations and speeches by- among others - Professor Thomas Ryberg, who works with e-learning at the E-learning Lab at the Department of Communication and Psychology, and Anette Kolmos, professor at UNESCO Center for Problem Based Learning. The speakers will share thoughts about the potential in digitally supported learning and the future of PBL.

PBL DIGITAL

The new Competence Center will contribute to the implementation of The Digital Strategy’s initiatives regarding Education and problem based learning - commonly called PBL Digital. In practice, this means that the Competence Center for Digitally Supported Learning in cooperation with key entities will develop and maintain the best possible framework for digital support for PBL, focusing on the students' digital learning environment and the development of strong teaching competencies in digitally supported learning. The Competence Center will contribute to the ongoing development of digitally supported learning, especially within PBL and assist teachers and supervisors in the realization of new learning designs.

DEVELOPMENT OF COMPETENCIES IN A LOCAL CONTEXTS AND LATEST RESEARCH

The Competence Center will assist with technical and pedagogical-didactic counseling across the faculties of the university. Therefore, local digital learning consultants will be employed to the faculties in the near future. On a daily basis, they will ensure close contact and guidance to the university's teachers. The Technical Faculty of IT and Design has already employed a digital learning consultant as per January 1. The Competence Center will have close links to relevant research environments at Aalborg University, transforming the latest knowledge about digitally supported learning into learning activities, which will create value for both teachers and students.

ADDRESS 

Aalborg: Rendsburggade 14, room 1.307 (auditorium) 
Copenhagen: A.C. Meyers Vænge 15, room 2.1.005 (videoconference) 
Esbjerg: Niels Bohrs Vej 8, room B107 (videoconference) 

SIGN UP

Sign up by clicking here.

CONTACT

Project coordinator Sofia Bak Simonsen,
Competence Center for Digitally Supported Learning (CDUL), Aalborg University, cdul.aau.dk
Phone: 9940 8884 or mail: sbs@learning.aau.dk

Nyheder

Se listen