Spring til indhold

CDUL's partnerskaber

På denne side kan du læse mere om, hvordan CDUL indgår i partnerskaber med de fire fakulteter på Aalborg Universitet, samt hvad et partnerskab handler om og betyder i praksis.

CDUL's partnerskaber

På denne side kan du læse mere om, hvordan CDUL indgår i partnerskaber med de fire fakulteter på Aalborg Universitet, samt hvad et partnerskab handler om og betyder i praksis.

Partnerskaber

CDUL arbejder i partnerskaber med AAU’s fakulteter.  Hvert partnerskab tager højde for den kultur og organisering, der er på hvert fakultet. Partnerskaberne illustreres gennem hver deres partnermodel, der præsenteres i nærværende dokument. Et partnerskab defineres som et gensidigt samarbejde mellem CDUL, som en del af IAS PBL, og de lokale uddannelsesmiljøer med henblik på at udvikle miljøernes undervisning og understøtte uddannelsesudvikling med afsæt i principperne for digitalt understøttet PBL.

Denne side vil belyse CDUL’s forståelse at et partnerskab, og hvordan CDUL arbejder med partnerskaberne i det daglige.  Partnerskabernes hensigt er derfor at skabe rammerne for, at de lokale miljøer har et handlingsrum for undervisnings- og uddannelsesudvikling med den nødvendige strategiske rådgivning og sparring, der eksplicit tager afsæt i AAU’s principper for digitalt understøttet PBL.

Bære- og væredygtige perspektiver på uddannelsesudvikling

CDUL’s partnerskaber arbejder ud fra tankerne om bære- og væredygtighed. Partnerskaberne skal sætte rammerne for samarbejdet om at sikre det bæredygtige, det langsigtede strategiske perspektiv i forhold til at fremtidssikre universitetets arbejde med PBL i en global og foranderlig verden. Det væredygtige handler i partnerskaberne om den enkelte undervisers handlemuligheder og prioriterer menneskelige aspekter som god trivsel, personlige udviklingsmuligheder og selvrefleksion over egen undervisningspraksis i forhold til arbejdet med digitalt understøttet PBL i den daglige og nære undervisningspraksis – både individuelt, men også i de praksisfællesskaber, der er underviserne imellem.

Unikke lokale praksisfællesskaber

CDUL’s tilgang til partnerskabstanken er, at undervisere ikke skal ses som privatpraktiserende, men som aktive deltagere i praksisfællesskaber med en fælles mission om at udvikle uddannelser og sikre videreudviklingen af AAU’s PBL-model. Dette indebærer en forståelse af, at forandringer er lettere, når man er flere om dem. Når man samtidig lærer af hinanden, løfter i flok er der de rette forudsætninger for at ny viden og nye erkendelser opstår.

Partnerskaberne samt de tilbud CDUL tilbyder skal ses som et stillads, der støtter op om denne udvikling og tilgang. Uddannelsesudvikling handler om at tænke langsigtet, og at de lokale miljøer har den nødvendige viden, der er en forudsætning for, at underviserne og de praksisfællesskaber underviserne indgår i kan lykkedes.

Principperne for digitalt understøttet PBL som trædesten for uddannelsesudvikling

AAU er som andre organisationer i konstant forandring, og i disse år er digitalisering en stor faktor i måden, AAU bedriver undervisning. AAU har derfor udviklet principperne for digitalt understøttet PBL. Principperne har til hensigt at understøtte og udfordre den fremtidige udvikling af PBL gennem en værdibaseret tilgang, der arbejder aktivt med de muligheder, digital teknologi tilbyder. Principperne indbyder alle på AAU til at tage del i og aktivt forme en fælles fremtid for digitalt understøttet uddannelse. De fire principper for digitalt understøttet PBL er:

  1. Variation
  2. Samarbejde og Åbenhed
  3. Medbestemmelse og Bemyndigelse
  4. Inklusion

Principperne bygger på viden og indsigter fra mange andre initiativer og projekter både internt på AAU og eksternt (nationalt og internationalt). Internt har mange forskellige initiativer og ideer dannet grundlag: De eksisterende PBL-principper, studieaktivitetsmodel, (digitale) PBL-kompetencer, PBL Digital-indsatser på alle fakulteter, PBL-udviklingsprojekterne, der løb i 2016 og 2017, samt det tværfakultære forskningsprojekt PBL-future. Principperne for digitalt understøttet PBL skal således ikke forstås isoleret. De hænger sammen med og er en del af en større vision for uddannelse på AAU (Principper for digitalt understøttet PBL, 2023, s. 2).

Partnerskaber i praksis

Fakulteterne er forskellige, hvorfor partnerskaberne også er forskellig alt efter, hvilket fakultet, man ser på. Der er dog alligevel elementer, der går på tværs af fakulteterne og er fælles:

  1. Alle partnerskaberne tager udgangspunkt i en kontinuerlig, gensidig og forpligtende dialog mellem CDUL og det enkelte fakultet.
  2. Alle fakulteter afholder opstarts- og evalueringsmøder med CDUL. CDUL vil hvert år indbyde til opstarts- og evalueringsmøder med de lokale miljøer og andre relevante aktører, som det enkelte fakultet måtte ønske at invitere. Disse møder markerer starten på nye samarbejder for det kommende år, og en evaluering af samarbejdet i det forgangne år.

Partnerskaberne evalueres løbende i samarbejde med de forskellige aktører på fakulteterne. Partnerskaberne skal derfor ses som en dynamisk, der kontinuerligt udvikles og forfines på baggrund af de evalueringer, der tilvejebringes og de erkendelser, der løbende måtte opstå i de forskellige partnerskaber. CDUL vil derfor løbende opdatere beskrivelserne af partnerskaberne.

I de 4 bokse nedenunder kan du se hvordan partnerskaberne på de individuelle fakulteter ser ud anno 2024

Fakulternes Partnerskaber

Partnerskabernes afsæt for kompetenceudvikling

Partnerskaberne er afsæt for arbejdet med udvikling af undervisernes digitale kompetencer gennem de strategiske projekter der aftales. Kompetenceudviklingen tilrettelægges som en samskabende proces, hvori der arbejdes med at skabe en høj grad af ejerskab hos underviserne og deres praksisfællesskaber.

I arbejdet med undervisernes og studieledernes digitale kompetencer prioriteres koblingen mellem deltagernes opnåelse af fælles viden og muligheden for at arbejde med principperne for digitalt understøttet PBL i egen undervisningspraksis. Dette forudsætter aktiv deltagelse, hvilket understøttes af en dialogisk og praksisnær undervisningsforståelse, hvor videndeling og inspiration i praksisfællesskaber spiller en afgørende rolle.

Vil du vide mere?

Så tøv ikke med at kontakte os!
Hvis du ønsker yderligere information omkring partner modellen eller vores partnerskaber med de individuelle fakulteter kan du se kontakt information på vores primære partnere her:
TECH Partner
Tom Gregersen

Mob: 99 40 90 08

E-mail: tsg@iaspbl.aau.dk
SUND Partner
Kristinna Kragelund

Mob: 61 96 72 16

E-mail: kristinnak@iaspbl.aau.dk
SSH Partner
Lasse Krejberg

Mob: 61 96 73 40

E-mail: krejberg@iaspbl.aau.dk
ENG Partner
Rune Gram Hagel Jensen

Mob: 99 40 36 72

E-mail: rhsj@iaspbl.aau.dk