Gruppearbejde

Ofte sættes de studerende til at samarbejde om en konkret opgave i undervisningen. Målet med opgaven er, at de studerende forholder sig til stoffet på en aktiv måde og at det øger muligheden for kvalificering af viden, færdigheder og/eller kompetencer.

Herunder gives idéer til udvikling af studieaktiviteter for samarbejde, hvor målet med udviklingen er at øge studerendes aktive deltagelse og efterfølgende udbytte.  Studieaktivitetsmodellens disciplinorienterede aktiviteter anbefales metodisk og indholdsmæssigt at pege frem semestrets PBL-projekt og øvrige fagområder på uddannelsen.

 • +

  Sådan kommer du i gang

  • Indled studieaktiviteten med et kort oplæg, hvor målet ridses op Herunder informeres de studerende om
  • kravene til udbytte/produkt, der skal være færdiggjort ved undervisningens afslutning
  • hvorledes de vil få feedback på udbyttet, og om det er fra medstuderende eller underviser.
  • Det anbefales, at indholdet kan relateres til studerendes PBL-projekt eller andet/fremtidigt studieindhold.
  • Studieaktiviteten kan foregå i eksisterende PBL-projektgrupper eller i grupper, der etableres ad hoc – afhængigt af i hvor høj grad emnet relaterer til PBL-projektet for semesteret.
  • Støt de studerendes aktive diskussion ved at sikre, at de bliver forpligtede over for hinanden og ved at emnet opleves aktuelt og relevant for de studerende. Produktet fra diskussionen bliver herved sekundært i en læringssammenhæng, men vigtigt som understøttelse.
  • Studieaktiviteten er primært tænkt som tiltag, der passer til kursusundervisning med hold af max. 60 studerende.
  • For yderligere dialog om udvikling af studieaktiviteten i en konkret kontekst, kontakt VAJ@hum.aau.dk.
  • Kontaktoplysninger til ITS.
 • +

  Hvad skal du bruge?

  • Studerende samarbejder med hinanden via egen PC.
  • De studerende arbejder i samskrivningsprogrammer som WordOnline, i Mahara eller kollaborative skitseprogrammer som fx “Explain Everything”.
  • Ved afslutningen af studieaktiviteten uploades produktet til Moodle mhp. undervisers eller medstuderendes feedback på produktet.
  • Vejledninger – link til Office365-platformen og til ExplainEverything, evt til Panopto, hvis produktet fra gruppearbejdet er en video
  • Kontaktoplysninger til CDUL for hjælp med software.
 • +

  Didaktiske overvejelser

  • Denne studieaktivitet kræver, at der prioriteres tid i face to face-undervisningen til de studerendes diskussion. Derved forpligtes man som underviser til at oplæg af faglig karakter enten er givet via en video eller podcast forud for undervisningen eller at indledende oplæg kan komprimeres til et absolut minimum, så der bliver tid til at studerende kan diskutere.  
  • For at studerende engageres i diskussionen, skal opgavens mål, indhold og produkt have tydelig relevans for de studerende.
  • Der skal formuleres delopgaver/delspørgsmål, som understøtter refleksion og en ægte dialog mellem de studerende, på en måde, hvor de kommer til at bygge videre på hinandens idéer og meninger.  
  • Produktkravet kan evt. formuleres, så de studerende oplever, at det har en brugsværdi for dem efterfølgende – både med og uden der er givet feedback.  
  • En udfordring ved denne type studieaktivitet kan være, at underviser ikke ved, hvad de studerende har diskuteret. Dette i forhold til en undervisningsgang, hvor underviseren har været primær ordførende. Her ved man, hvad der har været snakket om.
 • +

  Undervisningseksempler

  • Studerende sammenligner opgavebesvarelser fra forberedelse af undervisningen mhp. identifikation af elementer, der fordrer uddybelse eller forklaring fra underviser 
  • Studerende diskuterer dilemmaer eller dikotomier, som er i dagens forberedelsestekst.  
  • Studerende udarbejder et produkt, fx en skitse, en tekst, en lydoptagelse eller en videooptagelse, som repræsenterer det, de har diskuteret eller arbejdet med i gruppeprocessen. Produktet kan afslutningsvist fremvises og forklares for medstuderende og/eller gemmes i Moodle mhp. fremtidig brug. Grupper kan evt. arbejde med forskellige emner og dele produkterne efterfølgende 
  • Rollelæsning: Studerende tildeles forskellige opgaver i forbindelse med arbejdet med en tekst, hvorved de i fællesskab arbejder med teksten med hver deres opgave i fællesskabet. 
  • Matrixgrupper: Grupper arb. med forskellige delemner fulgt af deling i nye grp, hvori de arbejder med alle de forskellige delemner fra pensum. (Beetham & Sharpe, 2007)
Studieaktiviteter